Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ECA Tech, gevestigd te Oirsbeek.
( versie: MB-2021.01.1 )

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ECA Tech. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ECA Tech.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ECA Tech behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ECA Tech erkend.


2. Levering

2.1 In de webshop van ECA Tech kunt u producten van gerenommeerde fabrikanten bestellen. De bestelde producten worden na ontvangst van uw betaling verzonden, tenzij anders overeengekomen tijdens het bestellingsproces of een gemaakte afspraak.
2.2 Bestellingen die niet binnen 8 werkdagen zijn betaald vervallen automatisch.
2.3 Indien levering om bepaalde redenen binnen 8 werkdagen niet mogelijk is dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Een eventueel gedane betaling ontvangt u terug.
2.4 De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Meer hierover kunt u lezen in onze Privacy Policy.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.


4. Manier van betalen

4.1 Alle betalingen worden verwerkt door de Payment Provider Mollie B.V.
4.2 Volgens met ons gemaakte afspraken.


5. Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de aankoop van de geleverde producten binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de producten zijn afgeleverd.
Indien u afziet van uw aanschaf laat u ons dat weten binnen de gestelde termijn via contactATcilinders.eu (AT=@).
Na het verstrijken van de 14 kalenderdagen periode is uw aanschaf een feit.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
5.2.1 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
5.2.2 Goederen die defect en beschadigd zijn en niet meer geschikt zijn voor verkoop.


6. Privacy Policy

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij ECA Tech, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ECA Tech. ECA Tech zal uw gegevens niet verstrekken aan derden die niet betrokken zijn bij de levering van uw bestelling.

Regelmatig worden bestellingen rechtstreeks van de leverancier naar de klant verzonden.
Wij delen dan met de leverancier Uw Naam en Adres. Als u dit niet wilt dan kunt u dat als opmerking aangeven bij de bestelling.

Zie ook onze Privacy Policy.
6.2 ECA Tech respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


7. Garantie

7.1 De verantwoording voor de correcte werking van de geleverde producten ligt volledig bij de fabrikant. Heeft u problemen met geleverd product dan kunt u uiteraard een beroep doen op onze support. Als ECA Tech het probleem niet kan oplossen dan wordt het probleem voorgelegd bij de support afdeling van de fabrikant.
7.2 Indien klachten van de afnemer door ECA Tech en de fabrikant gegrond worden bevonden, zal ECA Tech in overleg met de  fabrikant het product vervangen.
7.3 Mocht u ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn over de geleverde producten dan zal ECA Tech in overleg met de fabrikant bekijken of annulering van de bestelling mogelijk is.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ECA Tech en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ECA Tech op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ECA Tech behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.


9. Specificaties

9.1 Specificaties op de internetsite van ECA Tech gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 ECA Tech is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ECA Tech alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ECA Tech behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ECA Tech gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ECA Tech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 ECA Tech kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de incorrecte werking van de producten en de gevolgen van een incorrecte werking. Maakt u aanspraak op een vergoeding dan kan deze nooit hoger zijn dan het ons betaalde factuurbedrag van het afgenomen product.
11.2 De producten in de shop zijn ontwikkeld door gerenommeerde fabrikanten. Op de websites van de fabrikanten / ontwikkelaars kunt u handleidingen / instructies vinden omtrent de juiste installatie van de producten. De verantwoording voor het volgen van handleidingen / instructies ligt bij u zelf. Heeft u een vraag dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen via contactATcilinders.eu (AT=@).


12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ECA Tech en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij ECA Tech er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.